Педагогічна технологія формування творчих здібностей учнів-підлітків у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва


Педагогічна технологія формування творчих здібностей учнів-підлітків у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва


25.06.2013 р.

Завдання реформування освіти в Україні визначаються створенням ефективних умов для формування творчої особистості, реалізації її духовного потенціалу, активної участі у творчих звершеннях. Важливість і складність окреслених завдань концентрує сучасну наукову думку на застосуванні інноваційних педагогічних технологій у сфері позаурочної виховної діяльності з акцентуалізацією на розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва музики.

Аналіз сучасної наукової психолого-педагогічної, музично-педагогічної, музикознавчої літератури свідчить про те, що ця проблема потребує подальшого глибокого наукового дослідження в плані розробки ефективних шляхів формування творчих здібностей учнів-підлітків засобами музичного мистецтва.

Комплекс пропонованих положень містить можливість нового вирішення проблеми, що має певне значення для розвитку її теоретичних аспектів, розкриття сутності, змістовної характеристики творчих здібностей та їх актуалізації у позаурочній виховній діяльності.

Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми формування творчих здібностей особистості дозволив розробити теоретичну модель цих здібностей. Структуру моделі становлять мотиваційно-орієнтаційний, когнітивний, емоційно-вольовий, комунікативний та рефлексивний компоненти, цілісність яких грунтується на взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості .

Аналіз стану і проблем формування творчих здібностей учнів-підлітків спрямовується на виявлення перешкод і недоліків, усунення яких удосконалить позаурочний виховний процес з розвитку творчих здібностей школярів засобами музичного мистецтва.

Розробка системи критеріїв дозволяє оцінювати сформованість творчих здібностей за високим, середнім і низьким рівнями.

Педагогічні умови формування творчих здібностей учнів представлено в технології за трьома рівнями, співвіднесеними як загальне, специфічне і часткове: загальнопедагогічні умови, педагогічні умови, обумовлені специфікою позаурочної діяльності, педагогічні умови, пов’язані з віковими особливостями учнів-підлітків.

Пропонована педагогічна технологія формування творчих здібностей учнів передбачає наступні етапи: цільовий, аналітичний, проектувальний, технологічно-процесуальний, контрольно-оцінний.

Специфіка першого (цільового) полягає в тому, що цільові установки педагогічного процесу визначаються відповідно до теоретичної моделі творчих здібностей.

На другому етапі (аналітичному) аналізується матеріально-ресурсна база навчально-виховного закладу, діагностуються творчі здібності учнів, виявляються причини, що перешкоджають формуванню цих здібностей, визначаються шляхи їх запобігання та умови створення педагогічно сприятливого середовища, обґрунтовуються критерії і показники сформованості творчих здібностей.

На третьому етапі (проектувальному) розробляються педагогічні програми для реалізації цільових установок, при цьому інтегруються три напрями: організаційний, інформаційно-орієнтовний, творчо-пошуковий.

Четвертий етап (технологічно-процесуальний) передбачає формування виховного середовища, проведення комплексу заходів з поступовим ускладненням творчих завдань, визначенням форм взаємодії і співробітництва між педагогами і учнями.

П’ятий етап (контрольно-оцінний) передбачає оцінку ефективності розробленої і впровадженої педагогічної технології за критеріями і показниками сформованості творчих здібностей.

Розроблена педагогічна технологія передбачає виявлення творчих здібностей як компонентної структури: мотиваційно-орієнтаційного, когнітивного, емоційно-вольового, комунікативного і рефлексивного компонентів. Експериментальна апробація розробленої педагогічної технології підтвердила, що формування творчих здібностей залежить від активної участі вихованців у індивідуальних, групових і колективних формах музичної діяльності. Доведено, що процес формування творчих здібностей учнів, структурований відповідно до спеціально розробленої педагогічної технології із залученням засобів музичного мистецтва, має позитивну динаміку, що сприяє ефективному вирішенню проблеми.

Руденко Л.С.
Залишити коментарМи щиро сподіваємось, що всі Ваші мрії ми втілимо у життя!